ตารางคำนวณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

Administrator | 24.01.2012 | 23:57:39 | Views: 11810

สภาวิชาชีพออกแนวทางการบันทึกบัญชีหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ผมได้ทำ worksheet คำนวณและบันทึกบัญชีต้นทุนบริการในอดีต (past service cost) และต้นทุนบริการปัจจุบัน (current service cost) ตามตัวอย่างที่สภาวิชาชีพฯ ให้แนวทางไว้ ให้เติมข้อมูลตรงที่ highlight สีเขียวในทั้ง 2 ชีทนะครับ แล้วจะได้คู่บัญชีที่ใช้บันทึกรับรู้ภาระหนี้สินตอนสิ้นปี 2554 ที่ highlight สีเหลืองเอาไว้

Published in sections: document ::

employee-benefit-calculation.xlsx
fap_employee-benefit_2012-01-18_01.pdf