ดูแลสนับสนุนเต็มกำลัง

เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของมืออาชีพทางการบัญชีไทย

หลักสูตรคุณภาพ

เนื้อหามาจากประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ อัพเดทรอบต่อรอบ และมีคุณภาพสูง

คุ้มค่าและเข้าถึงได้

เผยแพร่ออนไลน์ในราคาที่เข้าถึงได้ ให้ผู้เรียนเสียต้นทุนในการเรียนรู้โดยรวมที่ต่ำที่สุด

คลังข้อสอบพร้อมเฉลยกว่า 15 ปี

ตรงจุด รวดเร็ว มีคุณค่าสูงในการเตรียมตัวสอบ เผยแพร่ทางออนไลน์อย่างเปิดกว้างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขยายช่องทางเข้าถึงทั่วทุกที่

ไม่ว่าจะอยู่ ณ มุมไหน ที่สามารถเชื่อมต่อเน็ตได้ ก็เตรียมตัวสอบที่เราได้อย่างง่ายดาย

ทีมดูแลช่วยเหลือ 24 ชม

เผยแพร่ออนไลน์ในราคาที่เข้าถึงได้ ให้ผู้เรียนเสียต้นทุนในการเรียนรู้โดยรวมที่ต่ำที่สุด

เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนามืออาชีพทางการบัญชีและการรายงานทางการเงินให้กับวงการวิชาชีพบัญชีของไทย ผ่านการจัดติว CPA วิชาการบัญชี 1 และจัดติว CPA วิชาการบัญชี 2

AC1

Comprehensive Class​

ผู้สอน: ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ Ph.D., CPA, DipTFR

หัวข้อเนื้อหาที่สอน : 

เตรียมตัวทุกหัวข้อที่ต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบ สรุป TFRS ทุกฉบับที่อยู่ในขอบเขตข้อสอบ พร้อมตัวอย่างเสริมความเข้าใจ อธิบายโจทย์ปรนัย และอัตนัยจากข้อสอบเก่าที่สำคัญ 

เนื้อหาหลัก (เรียงตามโอกาสออกข้อสอบ) : 
1. การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
2. การรวมธุรกิจ
3. PPE
4. สัญญาเช่า
5. สินค้าคงเหลือ
6. การด้อยค่าของสินทรัพย์
7. ภาษีเงินได้
8. ต้นทุนกู้ยืม
9. งบการเงินรวม
10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
12. ประมาณการหนี้สินฯ
13. ส่วนได้เสียในกิจการอื่น / การร่วมการงาน
14. ผลประโยชน์พนักงาน

AC2

Comprehensive Class​

ผู้สอน: ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ Ph.D., CPA, DipTFR

หัวข้อเนื้อหาที่สอน : 

เตรียมตัวทุกหัวข้อที่ต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบ 
การบัญชีต้นทุน และสรุป TFRS ทุกฉบับที่อยู่ในขอบเขตข้อสอบ พร้อมตัวอย่างเสริมความเข้าใจ อธิบายโจทย์ปรนัย และอัตนัยจากข้อสอบเก่าที่สำคัญ

เนื้อหาหลัก (เรียงตามโอกาสออกข้อสอบ) :
1. ต้นทุนช่วง
2. รายได้ตาม TFRS15
3. งบกระแสเงินสด
4. การนำเสนองบฯ
5. การปันส่วนต้นทุนร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
6. สัญญาเช่า
7. เปลี่ยนแปลงทางบัญชี
8. เศษซาก และผลิตภัณฑ์พลอยได้
9. ต้นทุนงานสั่งทำ
10. สินทรัพย์ฯถือเพื่อขายและดนง.ยกเลิก
11. ส่วนงานดำเนินงาน
12. ต้นทุนมาตรฐาน
13. กำไรต่อหุ้น
14. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 15. เหตุการณ์ภายหลังรอบฯ
16. อัตราแลกเปลียน
17. สัญญาก่อสร้าง
18. การวัดมูลค่ายุติธรรม
19. เงินเฟ้อรุนแรง
20. การเปิดเผยฯเกี่ยวข้องกัน
21. งบต้นทุนการผลิต
22. การปันส่วนต้นทุนบริการ

AC1

Step by Step Class​

ผู้สอน: อ.กรวิภา และ อ.สุชาดา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ม.บูรพา

ปรับพื้นการคำนวณ และ TFRS ที่จำเป็นต้องรู้ เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้าน TFRS หรือ ไม่ได้ตรวจงบในตลาดหลักทรัพย์
การสอนจะเป็น workshop
ที่ผู้เรียนทำโจทย์ไปพร้อมกับอาจารย์
ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T
ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (cost VS NRV)
2. การรวมธุรกิจ (Business Combinations)
3. เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
4. กระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Working Papers)
5. การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (components of cost)
6. การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (revaluation)
7. การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Assets Impairment)
8. การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value Calculations)
9. การรวมดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (Interest Capitalization)
10. กระดาษทำการผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit Worksheet)
11. การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (Mark to Market Calculations)
12. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)

AC2

Step by Step Class​

ผู้สอน: อ.กรวิภา และ อ.สุชาดา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ม.บูรพา

ปรับพื้นการคำนวณ TFRS และการบัญชีต้นทุน ที่จำเป็นต้องรู้
เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้าน TFRS หรือไม่ได้ตรวจงบในตลาดหลักทรัพย์ การสอนจะเป็น workshop ที่ผู้เรียนทำโจทย์ไปพร้อมกับอาจารย์ตามหัวข้อต่อไปนี้
หัวข้อสำคัญ
1. การคำนวณต้นทุนช่วง (Process Costing)
2. การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)
3. ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costing)
4. ต้นทุนร่วม (Joint Cost)
5. ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activities Based Costing)
6. ต้นทุนแผนกบริการ (Service Dept. Cost)
7. มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
8. กำไรต่อหุ้น (EPS & DEPS)
9. สัญญาก่อสร้าง (Construction Contracts)
10. การปันส่วน (Allocations)
11. งบกระแสเงินสด (CF statement)
12. การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี (Accounting Changes)
13. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payments)
14. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน (Operating Segment)
15. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (FX)

ที่นี่เรารวบรวมข้อสอบจัดทำเป็นรูปแบบไฟล์ให้ดาวน์โหลดฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการสอบ ซีพีเอ ที่จะนำไปใช้* เพราะมีข้อมูลที่เป็นข้อสอบที่เกิดขึ้นในสนามสอบจริง ในแต่ละปี ย้อนหลังกลับไปจนถึงปี 2546 และเป็นการรวมรวมที่สำคัญ เพราะมาจากผู้เข้าสอบจริงและเพื่อนๆ พี่น้อง นักบัญชี ผู้ซึ่งมาให้ข้อมูล ให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด ***ผู้รวบรวมและผู้ให้ข้อมูลอนุญาตให้นำใช้ส่วนตัวหรือเผยแพร่กันในกลุ่มแวดวงเท่านั้น ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์