ล่าสุดเตรียมตัวสอบซีพีเอ รอบ 2/2563 มาแล้วครับ คลิกดูตารางได้เลยครับ

เตรียมตัวทุกหัวข้อที่ต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบ
สรุป TFRS ทุกฉบับที่อยู่ในขอบเขตข้อสอบ พร้อมตัวอย่างเสริมความเข้าใจ
อธิบายโจทย์ปรนัย และอัตนัยจากข้อสอบเก่าที่สำคัญ
เนื้อหาหลัก (เรียงตามโอกาสออกข้อสอบ) :
1. การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
2. การรวมธุรกิจ
3. PPE
4. สัญญาเช่า
5. สินค้าคงเหลือ
6. การด้อยค่าของสินทรัพย์
7. ภาษีเงินได้
8. ต้นทุนกู้ยืม
9. งบการเงินรวม
10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
12. ประมาณการหนี้สินฯ
13. ส่วนได้เสียในกิจการอื่น / การร่วมการงาน
14. ผลประโยชน์พนักงาน
ผู้สอน: ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ Ph.D., CPA, DipTFR

สั่งซื้อคอร์สติวสด
สั่งซื้อติวออนไลน์
กดใช้รหัสคอร์ส
ห้องเรียนออนไลน์ รอบ 1/63
ห้องเรียนออนไลน์ รอบ 2/63
ห้องเรียนออนไลน์ ปรนัย

ห้องเรียนบัญชี 1 ปรนัย จะถูกรวมอยู่ในคอร์สหลัก *ไม่มีจำหน่าย

Step by Step Class AC1
ปรับพื้นการคำนวณ และ TFRS ที่จำเป็นต้องรู้ เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้าน TFRS หรือ ไม่ได้ตรวจงบในตลาดหลักทรัพย์ การสอนจะเป็น workshop ที่ผู้เรียนทำโจทย์ไปพร้อมกับอาจารย์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (cost VS NRV)
2. การรวมธุรกิจ (Business Combinations)
3. เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
4. กระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Working Papers)
5. การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (components of cost)
6. การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (revaluation)
7. การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Assets Impairment)
8. การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value Calculations)
9. การรวมดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (Interest Capitalization)
10. กระดาษทำการผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit Worksheet)
11. การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (Mark to Market Calculations)
12. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)
ผู้สอน: อ.กรวิภา และ อ.สุชาดา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ม.บูรพา
สั่งซื้อคอร์สติวสด
สั่งซื้อติวออนไลน์
กดใช้รหัสคอร์ส
ห้องเรียนออนไลน์ รอบ 1/63
ห้องเรียนออนไลน์ รอบ 2/63 (ไม่เปิด)
ห้องเรียนออนไลน์ ปรนัย

ห้องเรียนบัญชี 1 ปรนัย จะถูกรวมอยู่ในคอร์สหลัก *ไม่มีจำหน่าย

Comprehensive AC2
เตรียมตัวทุกหัวข้อที่ต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบ
การบัญชีต้นทุน และสรุป TFRS ทุกฉบับที่อยู่ในขอบเขตข้อสอบ พร้อมตัวอย่างเสริมความเข้าใจ
อธิบายโจทย์ปรนัย และอัตนัยจากข้อสอบเก่าที่สำคัญ
เนื้อหาหลัก (เรียงตามโอกาสออกข้อสอบ) :
1. ต้นทุนช่วง
2. รายได้ตาม TFRS15
3. งบกระแสเงินสด
4. การนำเสนองบฯ
5. การปันส่วนต้นทุนร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
6. สัญญาเช่า
7. เปลี่ยนแปลงทางบัญชี
8. เศษซาก และผลิตภัณฑ์พลอยได้
9. ต้นทุนงานสั่งทำ
10. สินทรัพย์ฯถือเพื่อขายและดนง.ยกเลิก
11. ส่วนงานดำเนินงาน
12. ต้นทุนมาตรฐาน
13. กำไรต่อหุ้น
14. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
15. เหตุการณ์ภายหลังรอบฯ
16. อัตราแลกเปลียน
17. สัญญาก่อสร้าง
18. การวัดมูลค่ายุติธรรม
19. เงินเฟ้อรุนแรง
20. การเปิดเผยฯเกี่ยวข้องกัน
21. งบต้นทุนการผลิต
22. การปันส่วนต้นทุนบริการ
ผู้สอน: ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ Ph.D., CPA, DipTFR
สั่งซื้อคอร์สติวสด
สั่งซื้อติวออนไลน์
กดใช้รหัสคอร์ส
ห้องเรียนออนไลน์ รอบ 1/63
ห้องเรียนออนไลน์ รอบ 2/63
ห้องเรียนออนไลน์ ปรนัย

ห้องเรียนบัญชี 2 ปรนัย จะถูกรวมอยู่ในคอร์สหลัก *ไม่มีจำหน่าย

Step by Step Class AC2
ปรับพื้นการคำนวณ TFRS และการบัญชีต้นทุน ที่จำเป็นต้องรู้ เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้าน TFRS หรือไม่ได้ตรวจงบในตลาดหลักทรัพย์ การสอนจะเป็น workshop ที่ผู้เรียนทำโจทย์ไปพร้อมกับอาจารย์ตามหัวข้อต่อไปนี้
หัวข้อสำคัญ
1. การคำนวณต้นทุนช่วง (Process Costing)
2. การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)
3. ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costing)
4. ต้นทุนร่วม (Joint Cost)
5. ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activities Based Costing)
6. ต้นทุนแผนกบริการ (Service Dept. Cost)
7. มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
8. กำไรต่อหุ้น (EPS & DEPS)
9. สัญญาก่อสร้าง (Construction Contracts)
10. การปันส่วน (Allocations)
11. งบกระแสเงินสด (CF statement)
12. การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี (Accounting Changes)
13. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payments)
14. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน (Operating Segment)
15. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (FX)
ผู้สอน: อ.กรวิภา และ อ.สุชาดา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ม.บูรพา
สั่งซื้อคอร์สติวสด
สั่งซื้อติวออนไลน์
กดใช้รหัสคอร์ส
ห้องเรียนออนไลน์ รอบ 1/63
ห้องเรียนออนไลน์ รอบ 2/63 (ไม่เปิด)
ห้องเรียนออนไลน์ ปรนัย

ห้องเรียนบัญชี 2 ปรนัย จะถูกรวมอยู่ในคอร์สหลัก *ไม่มีจำหน่าย

*เรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอที่บันทึกการสอนจากรอบล่าสุดของการสอนสด โดยจะ upload ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากสอนจบในแต่ละสัปดาห์ หรือไม่เกิน 3 วัน หากเนื้อหามีความยาว

ดาวน์โหลดไฟล์เฉลยข้อสอบ ย้อนหลังกว่า 15 ปี

เฉลยข้อสอบ CPA ล่าสุดและย้อนหลังกว่า 15 ปี (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฟอร์แม็ต)

Topic น่าสนใจ

ทำไมต้อง CPA Solution

เพราะ CPA Solution คือสถาบันติว CPA ดูแลและบริหารโดย อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ ผู้ซึ่งให้ข้อมูล รวบรวม เรียบเรียง ศึกษาค้นคว้า ความรู้ทั้งหมดส่งมอบให้กับผู้ที่ต้องการสอบผ่านเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จากสภาวิชาชีพฯ ในวิชาการบัญชี 1 และการบัญชี 2

กว่า 17 ปี จากวันนั้นถึงวันนี้ เราได้พิสูจน์ว่าผู้ที่มาเตรียมตัวที่นี่ ที่ลงสนามสอบในแต่ละครั้ง มีผู้สอบผ่านกว่า 75% – 81%
เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสำคัญ ตัดสินใจมาเตรียมตัวกับเราดูสิครับ เพื่อไปให้ถึงอย่างรวดเร็ว
ถูกต้องและเดินตรงเส้นทางอย่างมั่นใจ “เตรียมตัวกับเรา=เพิ่มโอกาสสำเร็จ”

อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พรบ. ลิขสิทธิ์ 2552 ครอบคลุมทุกตัวอักษรและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ cpasolution.net  ผู้ใดละเมิดหรือกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดโดยไมมีการยอมความ