ยินดีต้อนรับ Guest! โปรดเข้าสู่ระบบก่อนเริ่มต้นใช้งาน


– เมนูสมาชิกผู้ใช้งาน –

คอร์สของฉัน

เช็ควันหมดอายุ

สถิติข้อมูลใช้งาน

รายการActivate

ใบรับรอง

เฉลยข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 จําลองพร้อมเฉลย ครั้งที่ 1/2564
เฉลยข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 จําลองพร้อมเฉลย ครั้งที่ 1/2564

คอร์สติวซีพีเอ

เตรียมตัวทุกหัวข้อที่ต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบ
สรุป TFRS ทุกฉบับที่อยู่ในขอบเขตข้อสอบ พร้อมตัวอย่างเสริมความเข้าใจ
อธิบายโจทย์ปรนัย และอัตนัยจากข้อสอบเก่าที่สำคัญ
เนื้อหาหลัก (เรียงตามโอกาสออกข้อสอบ) :
1. การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
2. การรวมธุรกิจ
3. PPE
4. สัญญาเช่า
5. สินค้าคงเหลือ
6. การด้อยค่าของสินทรัพย์
7. ภาษีเงินได้
8. ต้นทุนกู้ยืม
9. งบการเงินรวม
10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
12. ประมาณการหนี้สินฯ
13. ส่วนได้เสียในกิจการอื่น / การร่วมการงาน
14. ผลประโยชน์พนักงาน
ผู้สอน: ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ Ph.D., CPA, DipTFR

Step by Step Class AC1
ปรับพื้นการคำนวณ และ TFRS ที่จำเป็นต้องรู้ เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้าน TFRS หรือ ไม่ได้ตรวจงบในตลาดหลักทรัพย์ การสอนจะเป็น workshop ที่ผู้เรียนทำโจทย์ไปพร้อมกับอาจารย์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (cost VS NRV)
2. การรวมธุรกิจ (Business Combinations)
3. เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
4. กระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Working Papers)
5. การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (components of cost)
6. การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (revaluation)
7. การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Assets Impairment)
8. การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value Calculations)
9. การรวมดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (Interest Capitalization)
10. กระดาษทำการผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit Worksheet)
11. การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (Mark to Market Calculations)
12. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)
ผู้สอน: อ.กรวิภา และ อ.สุชาดา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ม.บูรพา
Comprehensive AC2
เตรียมตัวทุกหัวข้อที่ต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบ
การบัญชีต้นทุน และสรุป TFRS ทุกฉบับที่อยู่ในขอบเขตข้อสอบ พร้อมตัวอย่างเสริมความเข้าใจ
อธิบายโจทย์ปรนัย และอัตนัยจากข้อสอบเก่าที่สำคัญ
เนื้อหาหลัก (เรียงตามโอกาสออกข้อสอบ) :
1. ต้นทุนช่วง
2. รายได้ตาม TFRS15
3. งบกระแสเงินสด
4. การนำเสนองบฯ
5. การปันส่วนต้นทุนร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
6. สัญญาเช่า
7. เปลี่ยนแปลงทางบัญชี
8. เศษซาก และผลิตภัณฑ์พลอยได้
9. ต้นทุนงานสั่งทำ
10. สินทรัพย์ฯถือเพื่อขายและดนง.ยกเลิก
11. ส่วนงานดำเนินงาน
12. ต้นทุนมาตรฐาน
13. กำไรต่อหุ้น
14. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
15. เหตุการณ์ภายหลังรอบฯ
16. อัตราแลกเปลียน
17. สัญญาก่อสร้าง
18. การวัดมูลค่ายุติธรรม
19. เงินเฟ้อรุนแรง
20. การเปิดเผยฯเกี่ยวข้องกัน
21. งบต้นทุนการผลิต
22. การปันส่วนต้นทุนบริการ
ผู้สอน: ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ Ph.D., CPA, DipTFR
Step by Step Class AC2
ปรับพื้นการคำนวณ TFRS และการบัญชีต้นทุน ที่จำเป็นต้องรู้ เหมาะกับผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้าน TFRS หรือไม่ได้ตรวจงบในตลาดหลักทรัพย์ การสอนจะเป็น workshop ที่ผู้เรียนทำโจทย์ไปพร้อมกับอาจารย์ตามหัวข้อต่อไปนี้
หัวข้อสำคัญ
1. การคำนวณต้นทุนช่วง (Process Costing)
2. การคำนวณต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)
3. ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costing)
4. ต้นทุนร่วม (Joint Cost)
5. ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activities Based Costing)
6. ต้นทุนแผนกบริการ (Service Dept. Cost)
7. มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
8. กำไรต่อหุ้น (EPS & DEPS)
9. สัญญาก่อสร้าง (Construction Contracts)
10. การปันส่วน (Allocations)
11. งบกระแสเงินสด (CF statement)
12. การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี (Accounting Changes)
13. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share Based Payments)
14. ข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน (Operating Segment)
15. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (FX)
ผู้สอน: อ.กรวิภา และ อ.สุชาดา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ม.บูรพา
สมัคร AC1 Comprehensive ติวสด 5,500-
สมัคร AC1 Comprehensive ออนไลน์ 4,500-
สมัคร AC2 Comprehensive ติวสด 5,500-
สมัคร AC2 Comprehensive ออนไลน์ 4,500-
สมัคร AC1 Step by Step ติวสด 5,500-
สมัคร AC1 Step by Step ออนไลน์ 4,500-
สมัคร AC2 Step by Step ติวสด 5,500-
สมัคร AC2 Step by Step ออนไลน์ 4,500-

สั่งซื้อหนังสือ

550.-

550.-

550.-

550.-

ทำไมต้อง CPA Solution?

CPA Solution ออกแบบหลักสูตรและดำเนินการสอนโดย อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
CPA Solution สถาบันติวซีพีเอ ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ข้อมูลกับนักบัญชี ที่ต้องการสอบ CPA ในประเทศไทย ประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี มีผู้สอบผ่านในทุกสนามสอบกว่า 80% CPA Solution พร้อมที่จะสนับสนุนด้วยหลักสูตรที่มีข้อมูลเนื้อหาอัพเดทที่สุด 3 รอบต่อปี พร้อมหนังสือคู่มือเรียน AC1-2 ที่ใช้กันแพร่หลาย จะเลือกแบบติวสดที่สถาบันทั้งสองแห่ง หรือติวออนไลน์ เลือกได้เลย สมัครหรือสอบถามได้ที่ 081 755 0543

***คอร์สเปิดติวสดเรียนที่สถาบันปีละ 3 รอบ บันทึกภาพและเสียงด้วยทีมงานมืออาชีพ บริหารวิดีโอเซิร์ฟเวอร์โดย VIMEO ผู้นำอันดับหนึ่งของโลกด้านวิดีโอสตรีมมิ่งพานิชย์ ภาพและเสียงคมชัดระดับ FullHD การันตีไม่มีสะดุด

เตรียมตัวกับเรา = สำเร็จ