ดาวน์โหลด โจทย์ปรนัย เพิ่มเติม AC1

โจทย์ปรนัยเพิ่มเติม AC1

งบการเงินของกลุ่มกิจการhttps://goo.gl/forms/aMOkvYLnGCJStGSO2

แบบทดสอบก่อนสอบ 40 ข้อhttps://goo.gl/forms/gHyZgs43pFV1UGTj1

ภาษีเงินได้https://goo.gl/forms/DSt4nNNrzU52EacG3

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนhttps://goo.gl/forms/Onw6wRZPRo3LOdxB3

ผลประโยชน์พนักงานhttps://goo.gl/forms/H9flGydbQwM1OrhP2

การด้อยค่าของสินทรัพย์https://goo.gl/forms/lqZtJNROd6BNIzKI2 : https://goo.gl/forms/tM3BbeYK3o5HI3r12

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนhttps://goo.gl/forms/IWB7iNeozjY01ipd2

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ https://goo.gl/forms/bL2vyKhJTkX1caZg2

การรวมธุรกิจ https://goo.gl/forms/NFu0y5phSp1qwbv42

งบการเงินรวม https://goo.gl/forms/JwhtJZGzMK3bbmKV2 : https://goo.gl/forms/dNMMPy4hr6f7bC6E2

สัญญาเช่าhttps://goo.gl/forms/WWxYs2q749XCBcUo2

Author

Info

Tags