ดาวน์โหลด โจทย์ปรนัย เพิ่มเติม AC1

  โจทย์ปรนัยเพิ่มเติม AC1

  งบการเงินของกลุ่มกิจการhttps://goo.gl/forms/aMOkvYLnGCJStGSO2

  แบบทดสอบก่อนสอบ 40 ข้อhttps://goo.gl/forms/gHyZgs43pFV1UGTj1

  ภาษีเงินได้https://goo.gl/forms/DSt4nNNrzU52EacG3

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนhttps://goo.gl/forms/Onw6wRZPRo3LOdxB3

  ผลประโยชน์พนักงานhttps://goo.gl/forms/H9flGydbQwM1OrhP2

  การด้อยค่าของสินทรัพย์https://goo.gl/forms/lqZtJNROd6BNIzKI2 : https://goo.gl/forms/tM3BbeYK3o5HI3r12

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนhttps://goo.gl/forms/IWB7iNeozjY01ipd2

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ https://goo.gl/forms/bL2vyKhJTkX1caZg2

  การรวมธุรกิจ https://goo.gl/forms/NFu0y5phSp1qwbv42

  งบการเงินรวม https://goo.gl/forms/JwhtJZGzMK3bbmKV2 : https://goo.gl/forms/dNMMPy4hr6f7bC6E2

  สัญญาเช่าhttps://goo.gl/forms/WWxYs2q749XCBcUo2

  Author

  Info

   Tags