ติว CPA ออนไลน์ : วิชาการบัญชี 1 (3/2017)

ติดต่อผู้ดูแล มี่ จิรัสย์ LINEID: jirashi   สำหรับวีคล่าสุด ตัวหนังสือบนจอไม่ชัด ปรับเปลี่ยนไฟล์ใหม่มาแทนเรียบร้อยแล้วครับ ผลสอบออกแล้ว โชคดีนะครับ

บทที่ 1 แนะนำการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว

บทที 2 สรุปกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว

บทที 3 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่องหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว

บทที 4 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่องสินค้าคงเหลือ ช่วงที่ 1 (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว

บทที 4 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่องสินค้าคงเหลือ ช่วงที่สุดท้าย (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว

บทที 5 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่องการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว

บทที่ 6 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน

ความยาว40.48

บทที่ 7 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (ตอนที่ 1)

ความยาว45.56

บทที่ 7 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (ตอนที่ 2)

ความยาว1.13.14

บทที่ 7 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (ตอนที่ 3)

ความยาว1.29.06

บทที่ 7 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (ตอนที่ 4)

ความยาว26.42

บทที่ 7 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ (ตอนที่ 5)

ความยาว10.36

บทที่ 7 เฉลยข้อสอบก่อนเข้าบทถัดไป

ความยาว

บทที่ 8 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (ช่วงที่ 1-4)

ความยาว25.23

บทที่ 8 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (ช่วงที่ 2-4)

ความยาว7.45

บทที่ 8 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (ช่วงที่ 3-4)

ความยาว49.28

บทที่ 8 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินรวม (ช่วงที่ 4-4)

ความยาว12.01

บทที่ 9 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การร่วมการงาน

ความยาว54.10

บทที่ 10 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 1

ความยาว40.03

บทที่ 10 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 2

ความยาว17.30

บทที่ 11 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

ความยาว7.57

บทที่ 12 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ความยาว35.41

บทที่ 12 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ความยาว36.45

บทที่ 13 บทที่ 13 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ช่วงที่ 1

ความยาว46.36

บทที่ 13 บทที่ 13 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ช่วงที่ 2

ความยาว35.18

บทที่ 14 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ช่วงที่ 1 (ปรับปรุงความคมชัด)

ความยาว20.00

บทที่ 14 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ช่วงที่ 2 (ปรับปรุงความคมชัด)

ความยาว20.00

บทที่ 14 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ช่วงที่ 3 (ปรับปรุงความคมชัด)

ความยาว20.00

บทที่ 14 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ช่วงที่ 4 จบ (ปรับปรุงความคมชัด)

ความยาว30.54

บทที่ 15 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม

ความยาว

บทที่ 15 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม ช่วงที่ 1 (ปรับปรุงความคมชัด)

ความยาว20.00

บทที่ 15 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม ช่วงที่ 2 (ปรับปรุงความคมชัด)

ความยาว20.00

บทที่ 15 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม ช่วงที่ 3 จบ (ปรับปรุงความคมชัด)

ความยาว25.01

บทที่ 16 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่องสัญญาเช่า ช่วงที่1 (ปรับปรุงความคมชัด)

ความยาว20.16

บทที่ 16 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่องสัญญาเช่า ช่วงที่2 (ปรับปรุงความคมชัด)

ความยาว20.16

บทที่ 16 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่องสัญญาเช่า ช่วงที่3 จบ (ปรับปรุงความคมชัด)

ความยาว18.04

บทที่ 17 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุงความคมชัด)

ความยาว40.05

บทที่ 17 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุงความคมชัด) ช่วงที่2

ความยาว

บทที่ 18 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) การสำรวจและประเมินค่าทรัพยากรแร่

ความยาว

บทที่ 19 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์

ความยาว

บทที่ 20 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ช่วงที่ 1

ความยาว

บทที่ 20 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ช่วงที่ 2

ความยาว

บทที่ 20 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ช่วงที่ 3 จบ

ความยาว

บทที่ 21สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้

ความยาว

บทที่ 22 และ บทที่ 23 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ความยาว

บทที่ 24 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ความยาว