ติว CPA ออนไลน์ : วิชาการบัญชี 2 (3/2017)

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถตรวจเช็ควิธีการแก้ไขเบื้องต้นได้ที่ FAQ

ติดต่อผู้ดูแล มี่ จิรัสย์ LINEID: jirashi

บทที่ 1 แนะนำการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ช่วงที่ 1-4 (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว20.00

บทที่ 1 แนะนำการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ช่วง 2-4 (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว20.00

บทที่ 1 แนะนำการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ช่วงที่ 3-4 (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว20.00

บทที่ 1 แนะนำการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ช่วง 4-4 (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว20.00

บทที่ 2TAS 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ ช่วงที่ 1-5 (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว20.00

บทที่ 2TAS 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ ช่วงที่ 2-5 (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว20.00

บทที่ 2TAS 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ ช่วงที่ 3-5 (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว20.00

บทที่ 2TAS 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ ช่วงที่ 4-5 (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว20.00

บทที่ 2TAS 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ ช่วงที่ 5-5 (ปรับปรุงคุณภาพ)

ความยาว20.00

บทที่ 2 TAS 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

ความยาว50.36

บทที่ 3 TAS 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่องสัญญาเช่า ช่วงที่ 1-3 (ปรับปรุงคุณภาพใหม่)

ความยาว30.00

บทที่ 3 TAS 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่องสัญญาเช่า ช่วงที่ 2-3 (ปรับปรุงคุณภาพใหม่)

ความยาว30.00

บทที่ 3 TAS 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่องสัญญาเช่า ช่วงที่ 3-3 (ปรับปรุงคุณภาพใหม่)

ความยาว30.00

บทที่ 4 TAS 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่องสัญญาเช่า

ความยาว46.05

บทที่ 5TAS 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ

ความยาว34.07

บทที่ 6 TFRS 4 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาประกันภัย

ความยาว1.23.14

บทที่ 7 TAS 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม

ความยาว53.57

ตอนท้ายของ บทที่ 7 ทำข้อสอบ

ความยาว07.59

บทที่ 8 TAS 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ช่วงที่ 1.1

ความยาว20.00

บทที่ 8 TAS 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ช่วงที่ 1.2

ความยาว20.00

บทที่ 8 TAS 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ช่วงที่ 1.3

ความยาว20.00

บทที่ 8 TAS 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ช่วงที่ 1.4

ความยาว20.00

บทที่ 8 TAS 1 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ช่วงที่ 2

ความยาว31.45

บทที่ 9 TAS 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหว่างกาล

ความยาว29.58

บทที่ 10 TAS 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด ช่วงที่ 1

ความยาว1.03.16

บทที่ 10 TAS 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด ช่วงที่ 2

ความยาว26.43

บทที่ 11 TAS 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจที่มีอัตราเงินเฟ้ออย่างรุนแรง

ความยาว38.43

บทที่ 12 TFRS 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ช่วงที่ 1

ความยาว1.31.38

บทที่ 12 TFRS 13 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ช่วงที่ 2

ความยาว1.31.38

บทที่ 13 TFRS 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ส่วนการดำเนินงาน

ความยาว27.43

บทที่ 14 TAS 103 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน

ความยาว28.57

บทที่ 15 TAS 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความยาว28.57

บทที่ 16 TAS 107 เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิ

ความยาว

บทที่ 17 TAS 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ความยาว

บทที่ 18 TFRS 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ช่วงที่ 1

ความยาว41.01

บทที่ 18 TFRS 5 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก ช่วงที่ 2

ความยาว40.25

บทที่ 19 TAS 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความยาว40.25

บทที่ 20 TAS 33 (ปรับปรุง 2559) กำไรต่อหุ้น

ความยาว1.30.31

บทที่ 20 TAS 33 (ปรับปรุง 2559) กำไรต่อหุ้น ช่วงที่ 2 (ข้อสอบอัตนัย)

ความยาว1.30.31

บทที่ 20 TAS 33 (ปรับปรุง 2559) กำไรต่อหุ้น ช่วงที่ 2 (ข้อสอบอัตนัย)

ความยาว1.30.31

บทที่ 20 TAS 33 (ปรับปรุง 2559) กำไรต่อหุ้น ช่วงที่ 3 จบ

ความยาว1.30.31

บทที่ 21การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี

ความยาว

บทที่ 22 ช่วงที่ 1

ความยาว

บทที่ 22 ช่วงที่ 2

ความยาว

บทที่ 22 ช่วงที่ 3 จบ

ความยาว

บทที่ 23 การบัญชีต้นทุน ช่วงเริ่มต้นบท

ความยาว

บทที่ 23 การบัญชีต้นทุน ช่วงที่1

ความยาว

บทที่ 23 การบัญชีต้นทุน ช่วงที่2 (ที่ขาดหายไปตอนต้น)

ความยาว

บทที่ 23 การบัญชีต้นทุน ช่วงที่3 (ที่ขาดหายไปตอนต้น)

ความยาว

บทที่ 23 การบัญชีต้นทุน ช่วงที่4 (ที่ขาดหายไปตอนต้น)

ความยาว

บทที่ 23 การบัญชีต้นทุน ช่วงที่5 (ที่ขาดหายไปตอนต้น)

ความยาว

บทที่ 23 การบัญชีต้นทุน ช่วงที่6

ความยาว

บทที่ 23 การบัญชีต้นทุน ช่วงที่7

ความยาว

บทที่ 23 การบัญชีต้นทุน ช่วงที่ 8

ความยาว

บทที่ 23 การบัญชีต้นทุน ตอนจบ

ความยาว