ข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 1 จําลองพร้อมเฉลย ครั้งที่ 3/2562

วิชา การบัญชี 1 (ส่วนอัตนัย)
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ขอขอบคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุณาให้ข้อมูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลให้ท่านสอบผานเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ในเร็ววัน

ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารชุดนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทัง้ผู้เข้าสอบจํานวนมาก และตัวผมผู้จัดทํา คิดเป็นชั่วโมงทํางานรวมมากกว่า 50 ชั่วโมงทํางาน ซึ่ง
ทุกคนที่เกี่ยวข้องยินดีที่จะให้พี่น้องใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการสอบ แต่จะไม่ยินดีแม้แต่นิดเดียวหากถูกนําไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ดังนั้น จึงขออธิบายเกี่ยวกับความคุ้มครองดังนี้

เอกสารชุดนี้ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

อนุญาตให้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

  1. การใช้เพื่อเตรียมสอบ CPA ของตนเอง หรืออธิบายเพื่อนฝูงโดยไม่หวังผลตอบแทน (ไม่สงวนลิขสิทธิ์ใดๆ กับผู้เข้าสอบครับ)
  2. การใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในลักษณะที่ไม่หวังผลกําไร
  3. การใช้เพื่อ update ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของตนเอง

ไม่อนุญาตให้ใช้

  1. การใช้ประกอบการติวสอบ CPA ในลักษณะที่เป็นติวเตอร์ที่เปิดสอนและเก็บค่าตอบแทน
  2. การดัดแปลงหรือคัดลอกเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การพิมพ์ขาย การใช้ประกอบกับเอกสารประกอบการสอน หรือการกระทําลักษณะอื่นใดที่เข้าข่ายการทําเพื่อหวังประโยชน์เชิงพาณิชย์

หากท่านไม่มั่นใจว่าท่านอยู่ในข่ายอนุญาตให้ใช้หรือไม่
โปรดโทรสอบถาม 081 755 0543
สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
หรือขอหนังสืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ขอบคุณที่เข้าใจครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบพร้อมเฉลยชุดนี้

แชร์หน้านี้ต่อไปยังเพื่อนๆได้เลย โปรดเลือกแพล็ตฟอร์ม...