ข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 จําลองพร้อมเฉลย ครั้งที่ 1/2563

วิชา การบัญชี 1 (ส่วนอัตนัย)
การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ขอขอบคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามหลายท่านที่กรุณาให้ข้อมูลข้อสอบชุดนี้
ขอให้ความมีนํ้าใจของท่าน ส่งผลให้ท่านสอบผานเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ในเร็ววัน

ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบพร้อมเฉลยชุดนี้