เฉลยข้อสอบ

ดาวน์โหลดไฟล์เฉลยข้อสอบล่าสุด โดย อ.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

ไฟล์เฉลยข้อสอบประกอบการเรียนแบบสอนสด CPA บัญชี 1 รอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
เฉลยปรนัยในเล่มคู่มือเตรียมสอบ AC 1 Version 2018

เฉลยข้อสอบจำลอง CPA การบัญชี 1

คลิกเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด

เฉลยข้อสอบจำลอง CPA การบัญชี 2

คลิกเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด

TFRS Video Clips

คลิกเพื่อดูไฟล์ทั้งหมด

โจทย์ปรนัยเพิ่มเติม AC1

งบการเงินของกลุ่มกิจการhttps://goo.gl/forms/aMOkvYLnGCJStGSO2

แบบทดสอบก่อนสอบ 40 ข้อhttps://goo.gl/forms/gHyZgs43pFV1UGTj1

ภาษีเงินได้https://goo.gl/forms/DSt4nNNrzU52EacG3

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนhttps://goo.gl/forms/Onw6wRZPRo3LOdxB3

ผลประโยชน์พนักงานhttps://goo.gl/forms/H9flGydbQwM1OrhP2

การด้อยค่าของสินทรัพย์https://goo.gl/forms/lqZtJNROd6BNIzKI2 : https://goo.gl/forms/tM3BbeYK3o5HI3r12

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนhttps://goo.gl/forms/IWB7iNeozjY01ipd2

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ https://goo.gl/forms/bL2vyKhJTkX1caZg2

การรวมธุรกิจ https://goo.gl/forms/NFu0y5phSp1qwbv42

งบการเงินรวม https://goo.gl/forms/JwhtJZGzMK3bbmKV2 : https://goo.gl/forms/dNMMPy4hr6f7bC6E2

สัญญาเช่าhttps://goo.gl/forms/WWxYs2q749XCBcUo2

โจทย์ปรนัยเพิ่มเติม AC2

แบบทดสอบก่อนสอบ AC2

https://goo.gl/forms/5rDOzpYJr4hL3tvJ3

การนำเสนองบการเงิน

https://goo.gl/forms/pHOsUxSTRkmtygx22

สัญญาก่อสร้าง

https://goo.gl/forms/ed46tBofAgFMjFok2

รายได้และเกษตรกรรม

https://goo.gl/forms/Gt3A2tohy2zZMrTc2