หนังสือคู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2 ปี 2020

550.00฿

2020 TFRS INTERPRETATIONS FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 2
คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ
551 หน้า เล่มละ 550 บาท พร้อมค่าขนส่ง หรือสนใจติวก็เรียนเชิญได้ที่เมนู คอร์ส นะครับ
ดูวิธีการชำระเงินและช่องทางการยืนยันการชำระได้ที่นี่

รหัสสินค้า: SKU-HA22020 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

2020 TFRS INTERPRETATIONS FOR CPA EXAM PREPATATION: ACCOUNTING 2
คู่มือเตรียมสอบ CPA วิชาการบัญชี 2
เนื้อหาครอบคลุม TFRS version 2562 ขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ
ประมาณ 510 หน้า เล่มละ 550 บาท พร้อมค่าขนส่ง หรือสนใจติวก็เรียนเชิญได้ที่เมนู คอร์ส นะครับ
ดูวิธีการชำระเงินและช่องทางการยืนยันการชำระได้ที่นี่

สารบัญเนื้อหา

บทที่ 1 แนะนำการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บทที่ 2 การบัญชีต้นทุน
บทที่ 3 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
บทที่ 4 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
บทที่ 5 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฯ
บทที่ 6 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เกษตรกรรม
บทที่ 7 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
บทที่ 8 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2562) งบการเงินระหว่างกาล
บทที่ 9 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562) งบกระแสเงินสด
บทที่ 10 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
บทที่ 11 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
บทที่ 12 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2562) กำไรต่อหุ้น
บทที่ 13 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
บทที่ 14 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ส่วนการดำเนินงาน
บทที่ 15 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บทที่ 16 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
บทที่ 17 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
บทที่ 18 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
บทที่ 19 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
บทที่ 20 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บทที่ 21 สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรายงานทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจที่มีอัตราเงินเฟ้ออย่างรุนแรง
บทที่ 22 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สัญญาประกันภัย
บทที่ 23 สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

Go to Top