รายละเอียดอื่นๆ :

รวบยอดความคิดตามขอบเขต TFRS กระชับตรงประเด็น
เป็นหลักสูตรที่ทำให้มีผู้สอบผ่านกว่า 75% ของสนามสอบในปี 2562

หัวเรื่องที่สอน: ตามขอบเขตการสอบของสภาวิชาชีพบัญชี
1. กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน
2. สินทรัพย์หมุนเวียน
3. เครื่องมือทางการเงิน
4. การรวมธุรกิจและกิจการในเครือ
5. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสัญญาเช่า
6. การด้อยค่าของสินทรัพย์
7. หนี้สิน

พร้อมคู่มือเตรียมสอบและแบบฝึกทำ Version 2021 หลักสูตรละ 2 เล่ม
สอบถาม 081 755 0543 หรือ Inbox หรือ Line ID: @cpasolution
ราคา 5,500 บาท (มีหนังสือและแบบฝึก version 2021 แล้วชำระส่วนต่าง 4,400 บาทเท่านั้น)

ชำระค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้
บจก. ซีพีเอ โซลูชั่นส์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033-3-36098-5