แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี1 ปี 2020

550.00฿

2020 TFRS WORKBOOK FOR CPA EXAM PREPARATION: ACCOUNTING 1
แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี1 ปี 2020 (ใหม่ล่าสุด)
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมทั้งแบบฝึกหัด และเฉลยข้อสอบเก่าอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ
551 หน้า เล่มละ 550 บาท พร้อมค่าขนส่ง หรือสนใจติวก็เรียนเชิญได้ที่เมนู คอร์ส นะครับ
ดูวิธีการชำระเงินและช่องทางการยืนยันการชำระได้ที่นี่

รหัสสินค้า: SKU-BA12020 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

2020 TFRS WORKBOOK FOR CPA EXAM PREPARATION: ACCOUNTING 1
แบบฝึกทำข้อสอบ CPA วิชาการบัญชี1 ปี 2020 (ใหม่ล่าสุด)
เป็นโจทย์ปรนัยเสริมความเข้าใจประมาณ 1200 ข้อ ครอบคลุมขอบเขตการสอบทั้งหมด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด อันทำให้การเตรียมตัวสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสำเร็จให้อยู่แค่เอื้อม สนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ
เล่มละ 550 บาท พร้อมค่าขนส่ง หรือสนใจติวก็เรียนเชิญได้ที่เมนู คอร์ส นะครับ
ดูวิธีการชำระเงินและช่องทางการยืนยันการชำระได้ที่นี่

สารบัญเนื้อหา

บทที่ 1 การคำนวณที่จำเป็นต่อการรายงานทางการเงิน
• การหาค่าโดยใช้บัญชีตัว T
• ทุนหรือมูลค่าสุทธิฯ (cost VS NRV)
• การรวมธุรกิจ (Business Combinations)
• เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)
• กระดาษทำการงบการเงินรวม (Consolidation Working Papers)
• การคำนวณองค์ประกอบของราคาทุน (components of cost)
• การบัญชีตีราคาสินทรัพย์ (revaluation)
• การด้อยค่าของสินทรัพย์ (Assets Impairment)
• การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present Value Calculations)
• การรวมดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ (Interest Capitalization)
• ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (Employee Benefit)
• การปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ (Mark to Market Calculations)
• ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)
บทที่ 2 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
บทที่ 3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
บทที่ 4 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2562) เรื่องสินค้าคงเหลือ
บทที่ 5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การรวมธุรกิจ
บทที่ 6 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบการเงินรวม
บทที่ 7 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง การร่วมการงาน
บทที่ 8 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
บทที่ 9 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
บทที่ 10 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บทที่ 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2562) เรื่องต้นทุนการกู้ยืม
บทที่ 12 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
บทที่ 13 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บทที่ 14 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2562) การด้อยค่าของสินทรัพย์
บทที่ 15 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2562) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
บทที่ 16 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2562) ภาษีเงินได้
บทที่ 17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

Go to Top